Home | Firemní portrét | Anest Iwata Group | Historie Anest Iwata | Impressum | AGB | Kontakt
Úterý, 18 Cerven 2019
Obecně
Leták o produktech
Kompletní brožury
Matrice lakýrnické pistole
Doporučení trysek
Newsletter
Jsme na facebooku!

Paleta výrobků
WS-400 evo
High T.E.C. ruční lakýrnické pistole
automatické lakýrnické pistole
HVLP/LVLP lakýrnické pistole
Běžné lakýrnické pistole
AirGunsa
Airbrush vybavení
Pumpy s dvojitou membránou
Multisprejové pumpy + pistole
Airless pumpy + pistole
Tlakové zásobníky materiálu
Tlakový regulátor materiálu
Příslušenství ke stříkací technice
Extruzní vybavení
ANEST IWATA
Deutschland GmbH

Mommsenstrasse 5
04329 Leipzig
Tel. +49 (0) 341 241 443 0
Fax +49 (0) 341 252 559 5
info@anest-iwata.de
USt-ID: DE267330389


AGB
Prodejní podmínky
I. Obecné
1. Tyto podmínky, i případná další smluvní ujednání, jsou podkladem ke všem, i budoucím, dodávkám a službám. Nebudou brány v potaz jiné kupní podmínky objednatele. Nestanou se ani tehdy obsahem smlouvy, pokud objednávka proběhne s ohledem na takové kupní podmínky.
2. Dodavatel si vyhrazuje vlastnická a autorská práva na všechny vzory, návrhy nákladů, nákresy apod, informace ve fyzické i v elektronické podobě; nesmí být zpřístupněny třetím osobám. Dodavatel se zavazuje informace a podklady, objednavatelem označené jako důvěrné, zpřístupnit třetím osobám pouze s jeho souhlasem.
3. Pro dodavatele jsou objednávky závazné. Smlouva se – v případě neexistence zvláštních ujednání – uskuteční po přijetí potvrzení objednávky dodavatelem nebo přijetím objednaného zboží nebo jeho části objednatelem.


II. Cena a platby
1. Pokud se strany nedohodly na ceně, platí cena uvedená v potvrzení objednávky dodavatelem, pokud tam uvedená není, pak platí cena v nabídce dodavatele, bezprioritně cena uvedená v ceníku dodavatele.
2. Pokud není ujednáno jinak, platí ceny včetně naložení v provozovně, ale také včetně balení a vyložení. K ceně se připojuje daň z obratu v zákonné výši.
3. Pokud není ujednáno jinak, platby se provádějí bezodkladně na účet dodavatele a to: 1/3 po přijetí potvrzení objednávky, 1/3 jakmile je sděleno objednavateli, že zboží je připraveno k odeslání, zbytek do jednoho měsíce pro převzetí zboží.
4. Právo pozdržet platbu nebo započítat protinároky přísluší objednavateli pouze potud, pokud jsou jeho protinároky nesporně a pravomocně zjištěny.
5. Faktury dodavatele je nutné proplatit do 10 dnů od účetního data (data splatnosti).


III. Dodací lhůty, prodlení v dodávce
1. Dodací lhůty vychází z ujednání smluvních stran. Jejich dodržení dodavatelem předpokládá, že jsou mezi smluvními stranami objasněny všechny obchodní a technické otázky a že objednavatel splnil všechnu mu náležící povinnosti, jako např. přiložení nutných úředních potvrzení nebo povolení nebo potvrzení o provedení platby. Pokud tomu tak není, přiměřeně se prodlužuje dodací lhůta. Toto neplatí, pokud je zpoždění na straně dodavatele.
2. Dodržení dodací lhůty podléhá správnému a včasnému samozásobení. Možné zpoždění dodávky sdělí dodavatel co nejdříve.
3. Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět dodání do jejího vypršení opustil dodavatele nebo ten nahlásil, že je zboží připraveno k odeslání. Pokud má proběhnout odběr, je termín k převzetí směrodatný, kromě oprávněného odepření odběru, případně nahlášení připravenosti k převzetí zboží.
4. Pokud je zaslání (odběr) předmětu dodání z důvodů, které musí dodavatel obhájit, opožděno, budou mu napočítány vzniklé náklady za zpoždění, počínaje jedním měsícem po nahlášení připravenosti k zaslání (odběru).
5. Pokud nedodržení dodací lhůty závisí na jiných okolnostech, které dodavatel nemohl ovlivnit, přiměřeně se prodlužuje dodací lhůta. Dodavatel musí objednateli začátek a konec takových okolností co nejdříve sdělit.


IV. Nemožnost, prodlení
1. Objednavatel může bez stanovení lhůty od smlouvy odstoupit, pokud není pro dodavatele celý výkon kvůli převzetí rizika možný. Objednavatel může kromě toho odstoupit od smlouvy, pokud je při objednávce provedení jedné části dodávky nemožné a on má oprávněný zájem odmítnout částečnou dodávku. Pokud tomu tak není, musí objednavatel zaplatit smluvní cenu připadající na částečnou dodávku. To samé platí při problémech na straně dodavatele. Ostatní případy se řídí oddílem VIII.2. Pokud se tyto problémy objeví při zpoždění převzetí nebo pokud je vina zcela nebo převážně na straně objednavatele, je povinen odplatou.
2. Pokud dá objednavatel dodavateli – při zohlednění právních vyjímečných případů- po splatnosti přiměřenou lhůtu k výkonu, a ta není dodržena, je objednavatel v rámci právních předpisů oprávněn odstoupit. Zavazuje se, v přiměřené lhůtě na požádání dodavatele sdělit, zda využije svého práva k odstoupení.
Další nároky při zpoždění dodávky se odvíjejí podle odstavce VIII.2. těchto podmínek.V. Převzetí rizika, odběr, vyšetřovací povinnost
1. Riziko přechází na objednatele, pokud předmět dodávky opustil provozovnu, a to i tehdy, pokud budou následovat částečné dodávky nebo pokud dodavatel převzal další služby, např. náklady na přepravu, dodání nebo instalaci. Pokud má následovat odběr, je tento pro převzetí rizika určující. Musí následovat bezprostředně po termínu odběru, resp. po nahlášení možnosti odběru dodavatelem. Objednavatel nesmí odběr při neexistenci podstatného nedostatku zdržovat.
2. Pokud se zdrží nebo nenastane zaslání (odběr) následkem okolností, které nejsou zaviněny dodavatelem, přechází riziko ode dne nahlášení připravenosti k zaslání (odběru) na stranu objednatele. Dodavatel se zavazuje uzavřít pojištění na náklady objednatele, který ho požaduje.
3. Částečné dodávky jsou možné, pokud jsou pro objednatele únosné.
4. Objednatel musí zboží bezodkladně po jeho obdržení prohlédnout a vytknout rozeznatelné/zřejmé nedostatky. Pokud rozeznatelné/zřejmé nedostatky, necelé dodávky nebo chybné dodávky nebudou nahlášeny do 4 pracovních dnů, platí dodávka jako schválená.
5. Skryté vady musí objednavatel bezodkladně nahlásit do 4 pracovních dnů po jejich zjištění.


VI. Výhrada vlastnictví
1. a) Dodavatel si ponechává vlastnictví dodávaného zboží až po úplné splacení všech pohledávek z dodací smlouvy. To platí i pro všechny budoucí dodávky, a to v případě, že se na to dodavatel výslovně neodvolá. Pro případ, že se objednavatel chová protimluvně, je dodavatel oprávněn si „zboží s výhradami“ vzít zpět a objednatel je povinen ho vydat.
b) Objednavatel je povinen se „zbožím s výhradami“ jednat s péčí, dokud vlastnictví nepřejde na něj. Obzvláště je povinen ho na vlastní náklady pojistit proti krádeži, požáru a poškození vodou až do hodnoty nového zboží. V případě, že na zboží musí být provedena údržby a kontrola, provede je objednatel neprodleně na vlastní náklady.
c) Dokud vlastnictví ještě nepřešlo, musí objednatel dodavatele bezodkladně zpravit, pokud by mělo být dané zboží zabaveno nebo vystaveno jiným zásahům třetích osob. Objednavatel je povinen dodavateli sdělit všechny údaje a poskytnout všechny podklady, které jsou potřebné pro spornou žalobu podle § 771 ZPO. Pokud třetí osoby nejsou schopné dodavateli vrátit soudní a mimosoudní náklady, objednatel za výpadek vzniklý dodavateli ručí.
d) Zpracování „zboží s výhradami“ objednatelem probíhá jménem a na objednávku dodavatele. V takovém případě pokračuje čekatelské právo objednatele na zboží, které je třeba zpracovat. Pokud toto zboží bude zpracováno jiným zbožím než přináležející dodavateli, nabývá tento spoluvlastnictví nové věci ve vztahu hodnoty svého zboží k hodnotě jiného zpracovaného zboží v době zpracování. K jištění pohledávek dodavatele oproti objednateli odstupuje tento i takové pohledávky na dodavatele, které mu vznikly spojením daného zboží s pozemkem oproti třetím osobám; odstoupení tímto dodavatel přijímá.
e) Objednatel je oprávněn toto zboží ve svém normálním provozu dále prodávat. Pohledávky objednatele z dalšího prodávání tohoto zboží, odstoupí tento na dodavatele, a to do konečného obnosu jeho pohledávky (včetně daně z obratu). Odstoupení platí nezávisle na tom, zda toto zboží bylo nadále prodáváno bez nebo po zpracování. Objednatel zůstává k zabavení pohledávky i po odstoupení zmocněn. Oprávnění dodavatele pohledávku sám zabavit tím zůstává nedotčené. On ale pohledávku nezabaví, pokud objednatel svým platebním povinnostem z přijatých tržeb vyhoví, nedojde ke zdržení platby nebo k jejich zastavení.
f) Dodavatel se zavazuje mu příslušející záruky na požádání objednatele vydat, pokud jejich hodnota jimi jištěné pohledávky přesahuje o víc než 20%.
2. Dodavatel je oprávněn pojistit předmět dodávky na náklady objednatele proti krádeži, zlomu, poškození ohněm, vodou nebo jiným škodám, pokud objednatel toto pojištění prokazatelně sám neuzavřel.
3. Na základě výhrady vlastnictví může dodavatel předmět objednávky požadovat jen tehdy, pokud odstoupil od smlouvy.
4. Návrh na zveřejnění insolvenční zprávy opravňuje dodavatele od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité navrácení předmětu dodávky.


VII. Ručení za vady
Za věcné a právní nedostatky dodávky ručí dodavatel při vyloučení dalších požadavků viz oddělení VIII:
Věcné nedostatky
1. Všechny ty díly, které se před přechodem rizika projeví jako vadné, je třeba bezplatně podle volby dodavatele spravit nebo nahradit novým dílem. Zjištění takovýchto vad je třeba bezodkladně písemně dodavateli oznámit. Nahrazené díly jsou majetkem dodavatele.
2. K uskutečnění všech vylepšení a dodávce náhradních dílů, které dodavatel uzná za nutné, musí objednatel poskytnout dodavateli nutný čas a možnost, v jiném případě je dodavatel osvobozen od záruky a z toho plynoucích následků. Jen v nutných případech ohrožení provozní bezpečnosti, resp. k odklonění nepoměrně velkých škod, přičemž je třeba okamžitě dodavatele srozumět, má objednatel právo vadu odstranit sám nebo nechat odstranit třetí osobou a požadovat od dodavatele proplacení nákladů.
3. Náklady, vzniklé na opravu, resp. náhradu novým dílem, jdou na vrub dodavatele, pokud se reklamace jeví jako opodstatnělá, a to náklady na náhradní díl včetně nákladů na dopravu. Na jeho vrub jdou i náklady na demontáž a montáž, včetně nákladů na práci a cestovné nutných montérů a pomocníků, pokud tím dodavateli nevznikne nepoměrná zátěž.
4. Objednatel má v rámci zákonných předpisů právo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel-se zohledněním zákonných výjimek – mu stanovenou lhůtu k opravě nebo nahrazení novým dílem vlivem věcného nedostatku nechá neplodně uplynout. Pokud se vyskytla pouze nepatrná vada, má objednatel právo na slevu ze smluvní ceny. Právo na slevu ze smluvní ceny je jinak vyloučeno.
Další požadavky se řídí výhradně odstavcem VIII. 2. těchto podmínek.
5. Obzvláště v následujících případech není poskytována záruka: nevhodné nebo neodborné používání, chybná montáž nebo uvedení do provozu objednatelem nebo třetími osobami, přirozené opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení, nesprávná údržba, nevhodné provozní prostředky, chybné stavební práce, nevhodné stavební místo, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy – pokud nejsou v zodpovědnosti dodavatele.
6. Pokud objednatel nebo třetí osoby provedou neodbornou opravu, dodavatel za vzniklé následky neručí. Totéž platí, pokud byly provedeny – bez předchozího souhlasu dodavatele – změny na dodaném zboží.

Právní nedostatky
7. Pokud vede používání předmětu dodání k porušení tuzemských obchodních ochranných nebo autorských práv, dodavatel na své náklady objednateli obstará právo k dalšímu používání nebo objednateli předmět dodání modifikuje tím způsobem, aby k porušování ochranných práv již nedocházelo. Pokud toto není za přiměřených hospodářských podmínek nebo v přiměřené lhůtě možné, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Za uvedených podmínek má právo odstoupit od smlouvy i dodavatel. Kromě toho dodavatel objednatele od nesporných nebo právoplatných požadavků příslušných majitelů ochranných práv osvobodí.
8. Povinnosti dodavatele uvedené v oddělení VII.7. jsou s výhradou odstavce VIII.2. pro případ porušení ochranných nebo autorských práv na konci.
Vznikají pouze, pokud:
• Objednatel dodavatele bezodkladně o porušení ochranných nebo autorských právech zpraví,
• Objednatel dodavatele v přiměřeném rozsahu při ochraně zpoplatněných požadavků podporuje, resp. dodavateli podle odstavce VII.7. umožní provedení modifikace,
• Dodavateli zůstávají vyhrazeny všechny ochranné aktivity včetně mimosoudního vyrovnání,
• Právní nedostatek nespočívá na poučení objednatele,
• Porušení zákona nebylo způsobeno tím, že objednatel předmět dodávky svévolně změnil nebo používal jiným než smluvním způsobem.


VIII. Záruka dodavatele, vyloučení záruky
1. Pokud předmět dodávky nemůže být - vinou dodavatele následkem opomenutého nebo chybného provedení před nebo po uzavření smlouvy vzniklých návrhů a rad nebo porušením jiných smluvních vedlejších povinností – především návodu k použití a údržby předmětu dodání - objednatelem podle smlouvy používán, platí s vyloučením jiných požadavků objednatele uspořádání z odstavců VII. a VIII.2.
2. Za škody, které na předmětu dodání nevznikly samovolně, ručí dodavatel – z právních příčin pouze:
a) Při úmyslu
b) Při hrubé nedbalosti vlastníka, orgánů nebo vedoucích zaměstnanců
c) Při zaviněném ohrožení života, těla, zdraví
d) Při závadách, které úmyslně zatajil
e) V rámci přislíbení záruky
f) Při závadách předmětu dodání, pokud podle zákona o záruce na zboží má být ručeno za osobní a věcné škody na soukromě používaných předmětech.
Při zaviněném porušení podstatných smluvních povinností ručí dodavatel i při hrubé nedbalosti nevedoucích pracovníků a při lehké nedbalosti, v posledním případě s omezením na typické, racionálně předvídatelné škody. Další požadavky jsou vyloučeny.


IX. Promlčení
Nároky objednatele – z jakýchkoli právních důvodů – podléhají po 12 měsících promlčení. Pro nároky náhrady podle odstavce VIII.2a-d a f platí zákonné lhůty. Platí i pro nedostatky stavby nebo pro předměty dodávky, které s ohledem na jejich běžný způsob používání byly použity pro stavbu, čímž byla způsobena jejich závadnost.


X. Používání softwaru
Pokud je v dodávce obsažen software, bude objednateli uděleno nevýhradní právo, dodaný software včetně jeho dokumentace používat. Je nechán k použití spolu s, k tomu určeným, předmětem dodání. Je zakázáno používat tento software na víc jak jednom systému.
Objednatel smí daný software rozmnožovat, přepracovávat, překládat nebo změnit objektový kód na zdrojový kód pouze v zákonně přípustném rozsahu (§§ 69 a ff. Autorského práva). Objednatel se zavazuje, údaje o výrobci, obzvláště záznam copyright, neodstraňovat, ani bez předchozího výslovného souhlasu dodavatele měnit.
Všechna další práva na software a dokumentace včetně kopií zůstávají dodavateli, resp. dodavateli softwaru. Zadávání podlicencí není přípustné.


XI. Aplikovatelné právo, soudní příslušnost
1. Pro všechny právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Aplikace evropského obchodního práva je vyloučena.
2. Sídlem soudu je příslušný soud s ohledem k sídlu dodavatele. Dodavatel je ale oprávněn podat žalobu v sídle objednatele.
Top ^  
ANEST IWATA Deutschland GmbH 2012
Využití, Kopie, Rozšiřování obrázků, dat a textů bez souhlasu se zakazuje.